Dernek İç Denetim Çeklist ve Raporu

 

            alt                  

                              

alt

 

D E R B İ S

DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ

                                                    

DERNEK İÇ DENETİM ÇEKLİSTİ ve RAPORU

 

 

 

OCAK 2017

ESKİŞEHİR

 

 

“SOMET DERNEK İÇ DENETİM RAPORU”

 

1. GİRİŞ

Denetlenen Derneğin;

1.01. Adı                                                       : ÖZEL ODUNPAZARI ÖZEL EĞİTİM ve  

                                          REHABİLİTASYON MERKEZİ

                                                                         SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM DERNEĞİ

  ( www.sometzihinsel.org )

 

1.02. Yerleşim Yeri Adresi                       :Sümer Mahallesi Sinem Sokak No:7

                                                        (Adnan Menderes Anaokulu Arkası)

                                                                                                      ESKİŞEHİR

 

1.03. Kütük Numarası                              :258464

 

1.04. Bir Önceki Denetim Tarihi             :…/…/2016

 

1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi  :…/…/2017 – …/…/2017

 

1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem       :2017/1

 

1.07. Denetimi Yapan Kurul                   :SOMET Zihinsel Gelişim Derneği

                                                                        Denetim Kurulu

 

2. DENETİMDE İNCELENEN HUSUSLAR

 

2.01. “Dernek Üyelik İşlemleri”                                                                Evet / Hayır          Açıklama

a. Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mı?

 

 

b. Bu başvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanmış mı?

 

 

c. Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş mi?

 

 

 

2.02. “Genel Kurul Toplantıları”                                                                Evet / Hayır            Açıklama

a.Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mı?

 

 

b. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına haziren listesinde yer verilmiş mi?

 

 

 

c. Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuş mu?

 

 

ç. Üst Kuruluşlara üye ise, bu kuruluşlarda temsil edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiş mi? 

 

 

d. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde aksine bir hüküm belirtilmemişse, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamış mı?

Hayır

SOMET Zihinsel Gelişim Derneğinin şubesi yoktur.

 

e. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri mülki idare amirliğine, şubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilmiş mi?

 

 

 

2.03. “Dernek Faaliyetleri”                                                                          Evet / Hayır          Açıklama

a.Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunmuş mu?

 

 

 

b.Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmuş mu?

 

 

 

c.Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuş mu? Ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açılmış mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanmış mı?

 

 

 

 

 

2.04. “Yurt Dışından Yardım Alma”                                                            Evet / Hayır          Açıklama

a.Dernek yurtdışından ayni veya nakdi yardım almış mı?

 

 

 

 

b. Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mı?

 

 

 

c. Derneğin yurtdışından aldığı ayni veya nakdi yardımlar, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” ile mülki idare amirliğine önceden bildirilmiş mi?

 

 

ç.Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmış mı? (varsa, yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol, sözleşme ve benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak kullanılmış mı?)

 

 

 

 

2.05. “Derneğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri”

a.      İşletme hesabı esasında                                                                 Evet / Hayır            Açıklama

                 Defter tutulması halinde;

 

 

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

 

 

 

 

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?

 

 

 

 

3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmış mı?

 

 

 

 

4)Demirbaş defterine, derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler kaydedilmiş mi? Ve kullanım süreleri dolanlar kayıttan düşürülmüş mü?

 

 

 

 

5) İşletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak işlenmiş mi?

 

 

 

 

6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri “Alındı Belgesi Kayıt Defteri”ne işlenmiş mi?

 

 

 

 

b.     Bilanço esasında                                                                               Evet / Hayır          Açıklama

             Defter tutulması halinde;

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

 

 

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?

 

 

3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmış mı?

 

 

4) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri “Alındı Belgesi Kayıt Defteri”ne işlenmiş mi?

 

 

5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılmış mı?

 

 

 

 

 

c. İşletme veya bilanço esasında                                                        Evet / Hayır            Açıklama

    Defter tutanlar;

1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere veya dernekler birimlerine onaylattırılmış mı?

 

 

2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar düzenli olarak tutulmuş ve muhafaza edilmiş mi?

 

 

3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurularak zayi belgesi alınmış mı?

 

 

 

 

 

2.06. “Derneğin Giderleri”                                                                            Evet / Hayır            Açıklama

 

a. Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmış mı?

 

 

 

b.Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılmış mı?

 

 

 

c. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için “Ayni Yardım Teslim Belgesi”; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi”düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

ç. Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş yıl süreyle saklanmış mı?

 

 

 

 

d. Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmiş mi?

 

 

 

e. Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat var mı?

 

 

 

 

 

2.07. “Alındı Belgeleri”                                                                                  Evet / Hayır           Açıklama

a. Dernek tarafından bastırılan “Alındı Belgesi” ciltleri usulüne uygun olarak bastırılmış mı?

 

 

b. Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra numarası ile başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmış mı?

 

 

c. Alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanak ile devir teslim yapılmış mı?

 

 

ç. Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmış mı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiş mi?

 

 

d. Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, (Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim etmiş veya derneğin banka hesabına yatırmış mı?

 

 

e. Dernek adına gelir tahsil eden kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler adına dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki belgesi düzenlenmiş mi?

 

 

f. Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmiş mi?

 

 

g. Yetki Belgesi düzenlenen kişi veya kişilerin görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgeleri yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmiş mi?

 

 

ğ.  Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kişilerce mi düzenlenmiştir?

 

 

 

 

2.08. “Dernek Lokali”                                                                                                 Evet / Hayır          Açıklama

a. Derneğin lokali var mı?

 

 

b. Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi” verilmiş mi?

 

 

c. Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

 

 

ç. Lokal sorumlu müdürünün değiştirilmesi durumunda, değişiklik onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

 

 

d.Lokalde alkollü içki kullanılıyor mu?

 

 

e. Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin verilmiş mi?

 

 

f.Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alkollü içki satış belgesi alınmış mı ve bu belgenin yıllık uzatma işlemi yapılmış mı? 

 

 

g. Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, Dernek yönetim kurulu tarafından “Lokal Yönergesi” hazırlanmış mı?

 

 

ğ. Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilen yasaklara uyuluyor mu? (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna gelmesi; lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; lokalde uyuşturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.)

 

 

h. Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması durumunda, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?

 

 

ı. Lokalde ücretli olarak çalıştırılan kişilere ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmış mı?

 

 

i. Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartları düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

2.09. “Derneğin Diğer Tesisleri”                                                                  Evet / Hayır            Açıklama

a. Derneğin lokal dışında başka bir tesisi var mı?

 

 

b. Varsa, bu tesislerin açılmasına ilişkin gerekli izinler alınmış mı? Alınan izin belgelerinin bir sureti dernekler birimine verilmiş mi?

 

 

 

 

2.10. “Derneğin Sandığı”                                                                              Evet / Hayır          Açıklama

a. Derneğin sandığı var mı?

 

 

b. Dernek sandığı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuş mu?

 

 

c. Dernek üyesi olmayan kişiler sandık üyesi olarak kabul edilmiş mi?

 

 

ç.  Sandık organları oluşturulmuş mu?

 

 

d. Sandık genel kurulları zamanında yapılmış mı?

 

 

e.  Sandığa ait defterler tutulmuş mu?

 

 

f.Dernekler Yönetmeliğinin ONBİRİNCİ BÖLÜMÜ’nde belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuş mu?

 

 

 

 

2.11. “Beyanname”                                                                                        Evet / Hayır            Açıklama

a. Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek Beyannamesi mülki idare amirliğine, şube yönetim kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiş mi?

 

 

b. Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek kayıtlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlık bulunmakta mıdır?

 

 

 

 

2.12. “Ortak Projeler”                                                                                    Evet / Hayır            Açıklama

a. Derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bir proje var mı?

 

 

 

b. Yapılacak protokol gereği oluşturulan Proje Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK-23 formu ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe bildirilmiş mi?

 

 

 

c. Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesap açılmış mı? Ve harcamalar bu hesaptan yapılmış mı?

 

 

 

ç. Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuş mu?

 

 

 

 

 

2.13. “Platformlar”                                                                                          Evet / Hayır          Açıklama

a. Dernek herhangi bir platforma üye mi?

 

 

 

b. Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kişi veya kişiler için yetkili organın kararı var mı?

 

 

c. Oluşturulan platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenmiş mi?

 

 

ç. Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimleri belirtilmiş mi?

 

 

 

 

 

2.14. “Derneğin Taşınmaz Malları”                                                             Evet / Hayır          Açıklama

a. Derneğin taşınmaz malı var mı?

 

 

 

b. Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK-26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

 

 

 

c. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurul yönetim kuruluna yetki vermiş mi?

 

 

 

ç. Derneğin taşınmaz malları dernek yararı doğrultusunda kullanılıyor mu?

 

 

 

d. Dernek taşınmaz mallarının kullanımı(Kira, tahsis vb.) hususunda yönetim kurulu kararı var mı? Bu kararlara uygun işlem yapılmış mı?

 

 

 

 

2.15. “Yayınlar”                                                                                                Evet / Hayır          Açıklama

a. Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı?

 

 

 

b. Basılmış eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilmiş mi?

 

 

c. Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanmış mı?

 

 

 

ç. Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verilmiş mi? Beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi alınmış mı?

 

 

 

 

 

2.16. “Derneğin Ticari Faaliyetleri”                                                            Evet / Hayır            Açıklama

a. Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?

 

 

 

b. Derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmış mı?

 

 

c. Varsa, dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu?

 

 

 

 

2.17. “Diğer Konular”                                                                                    Evet / Hayır           Açıklama

a.Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem yapılmış mı?

 

 

 

b. Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor mu?

 

 

c.Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli izin alınmış mı?

 

 

ç. Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuş mu?

 

 

d. Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi? Tüzükte yapılan değişiklikler şubelere bildirilmiş mi?

 

 

e. Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

 

 

f.Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiş mi?

 

 

 

g. Kamu yararına çalışma niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçileri mal bildiriminde bulunmuş mu?

 

 

 

ğ. Derneğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiş mi?

 

 

 

h. Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik veya sine-vizyon vb. etkinlikler düzenlenmiş mi?

 

 

 

ı. Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulmuş mu?

 

 

 

i. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu?

 

 

 

j. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair Genel Kurul kararı alınmış mı?

 

 

 

k. Dernek, e-dernek kullanıcısı mı?

 

 

 

l. Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici işlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulmuş mu?

 

 

 

 

 

3. DERNEĞİN YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNİN      

    DENETLENMESİNDE İNCELENECEK KONULAR

 

3.01. “Genel Bilgiler”                                                                                     Evet / Hayır          Açıklama

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama faaliyetinde bulunulmuş mu?

 

 

 

 

3.02. “Yardım Toplama İzni”                                                                         Evet / Hayır          Açıklama

Yardım toplama faaliyetine girişecek dernek, yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden; Eşya piyangosu düzenlenmesi halinde, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’ in 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden izin almış mı?

 

 

 

3.03. “Süre”                                                                                                      Evet / Hayır           Açıklama

Yardım toplama faaliyeti izin verilen süre içinde gerçekleşmiş mi?

 

 

 

3.04. “Kamu Görevlilerinin Çalıştırılması”                                               Evet / Hayır          Açıklama

Yardım toplama faaliyetinde çalıştırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınmış mı?

 

 

 

3.05. “Kimlik Belgesi”                                                                                   Evet / Hayır            Açıklama

Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen kişiler tarafından toplanmış mı?

 

 

 

3.06. “Makbuz ve Biletler “                                                                          Evet / Hayır          Açıklama

a. Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilmiş mi?

 

 

b. Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılmış mı?

 

 

 

c. Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler var mı?

 

 

ç.Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde bastırılan bilet ve davetiyelerde c. bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedelleri gösterilmiş mi?

 

 

d. Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletler noter tarafından damgalanmış mı?

 

 

 

3.07. “Makbuz – Bilet Kayıt Defteri”                                                           Evet / Hayır           Açıklama

a. Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defteri tutulmuş mu?

 

 

b. Makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilmiş mi?

 

 

 

3.08. “Yardım Paralarının Teslimi”                                                             Evet / Hayır           Açıklama

Yardım toplamakla görevli kişiler her onbeş günde bir veya topladıkları yardımın 150.- YTL’yi aşması durumunda onbeş günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmişler mi? Veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırmışlar mı?

 

 

 

3.09. “Kesin Hesap”                                                                                       Evet / Hayır          Açıklama

Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulu, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini izin veren makama vermiş mi?

 

 

 

3.10. “Faaliyetin Giderleri”                                                                           Evet / Hayır          Açıklama

Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu;

    Eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama şekillerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçmiş mi?

 

 

 

 

3.12. “Yardım Toplama Gelirleri”                                                                Evet / Hayır           Açıklama

Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirler, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılmış mı?

 

 

 

4. MALİ BİLGİ

İşletme Defteri tutan (Basit Usul) Derneğin …/…/20…. -…/… / 20…. tarihleri arasındaki hesap özeti:

                                                                                             A Ş A G I D A D I R !                                                                                                       

                                                                                   

                                                                       

 

                                                                       GİDERLER (TL)

 

 

 

GELİRLER (TL)

Önceki Yıldan Devreden Borç

 

 

Önceki Yıldan

Devreden Gelir

a) Kasa        :

b) Banka      :

c) Alacaklar  :

 

 

Genel Giderler

 

 

Üye Ödentileri

 

 

 

 

Personel Giderleri

 

 

Finansal Gelirler

 

 

 

 

Amaç ve Hizmet Giderleri

 

 

 

İktisadi İşletme

Gelirleri

 

 

Diğer Giderler

 

 

Bağış ve Yardımlar

 

 

 

 

Kasa

 

 

Devlet Katkıları

 

 

 

 

Banka

 

 

Diğer Gelirler

 

 

 

 

Menkul Kıymetler

 

 

Borçlar

 

 

 

 

Alacaklar

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

5. ÖNCEKİ DENETİM

 

Önceki denetimde yapılan tenkit ve işlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse nedenleri nelerdir?

 

 

 

6. ELEŞTİRİ VE TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

6.01.

6.02.

           “

           “

           “

           “

           “

 

7. SONUÇ

7.01. “YÖNETİM KURULUNCA YAPILMASI GEREKENLER”

            a.

            b.

            “

            “

7.02.  “GENEL KURULCA YAPILMASI GEREKENLER”

            a.

            b.

            “

            “

 

D E N E T İ M K U R U L U

 

                                         (İmza)                                             (İmza)                                                   (İmza)

                                    Güler ÇOLAK                            Zehra BOZER                            Mustafa Yahya METİNTAŞ

                                       (Asil Üye)                                     (Asil Üye)                                           (Asil Üye)

 

 

                                        (İmza)                                                (İmza)                                                (İmza)

              Mukaddes BEKTAŞ                        Buğra ÇOLAK                       Necmettin Turgay ODABAŞI

                                     (Yedek Üye)                                 (Yedek Üye)                                      (Yedek Üye)