alt

alt

 ” T Ü Z Ü K 

MADDE 1: Derneğin adı “ SOMET Zihinsel Gelişim Derneği”dir.

MADDE 2: Derneğin merkezi Eskişehir’dir.

MADDE 3:Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 4: Derneğin amaçları, çalışma konuları, biçimleri:

a.    Zihinsel yetersiz kişilerin bakım, eğitim, öğretim işlerini sağlayan sağlık kuruluşu, okul, kreş ve yuva gibi kurumlara moral, eğitim ve dernek imkânları çerçevesinde teçhizat- malzeme, gerektiğinde nakdi para yardım yapar.

b.    Dernek çevredeki zihinsel yetersiz kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin eğitim kurumlarından istifadesi için çalışır.

c.    “a” maddesinde belirtilen kurumlarda görevli öğretmen, eğitmen, sağlık personeli veya yönetimin kurulunca uygun ve gerekli görülen diğer görevlilerin yurtiçi ve yurt dışı eğitimleri için burs şeklinde nakdi para yardım yapar. Bu işlemler yönetim kurulu kararı ve organizasyonları dâhilinde yürütülür.

d.    Zihinsel yetersiz kişilerle ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalara gerek teknik gerek para yardımında bulunur.Bu işlemler yönetim kurulunun olur kararı ve organizasyonları dâhilinde yürütülür.

e.    Eğitim kurumlarında eğitim almakta olan kişilerin istifadesi için servis aracı, yemek, temizlik, sağlık, giyim konularında organizasyonlar geliştirir ve gerekirse bu organizasyonlara nakdi para yardımında bulunur. Bu işlemler için yönetim kurulunun kararı gerekir. Yönetim kurulu bu işler için gerekli görürse yönetmenlikler hazırlayabilir. Bu işlerde görevli kişi istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişinin seçimi ve statüsü yönetim kurulu kararları ile belirlenir. Bu kişiler ilgili kanunlar ve hazırlanan yönetmenlikler çerçevesinde çalıştırılabilir.

f.     Dernek zihinsel yetersiz kişiler için kreş, bakım evi, okul ve benzeri eğitim kurumlarını kanunlar çerçevesinde açarak işletebilir. Bu gibi kurumların açılması için yönetim kurulu karar aldıktan sonra, açılmasına karar verilen kurum için kanunlar çerçevesinde yönetmenlikler hazırlanır. Açılan kurumun idaresi gelir giderleri ile işletmesi bu yönetmenlikler çerçevesinde yürütülür. Dernek açtığı kurumların hizmetlerinden istifade edenlerinden ücret talep edilebilir. Dernek bu kurumlarda görev yapacak kişi (ler) istihdam edebilir.

g.    Dernek gerek toplum gerekse de zihinsel yetersiz kişilerle ilgili kişiler için eğitim-tartışma amaçlı toplantı, konferans, panel, kurs etkinlikler düzenler. Ayrıca, gelir ve yararı derneğe ait olmak üzere konser.yemek, kermes vb. etkinlikler düzenler.

h.    Amacı benzer dernek, vakıf, belediyeler, özel kurumlar veya resmi kurumlarla dernek tüzüğü çerçevesinde ilişkiler kurarak ortak eğitim, bakım, gelişim, sosyalleşme amaçlı projeler yürütebilir, kurumlar ve merkezler kurabilir, kurslar açabilir ve bu kurumları işletebilir. Bu işlemler için yönetim kurulu olur kararı gerekir.

i.      Dernek amaçları ile ilgili bülten, dergi, kitap ve broşür yayınlayarak aydınlatıcı ve eğitici hizmetlere katkıda bulunur. Basın ve yayın kuruluşları ile iş birliği halinde toplum için aydınlatıcı, eğitici programlar ve derneğin toplum gündeminde kalmasını sağlayacak haber / eğlence programları hazırlayarak sundurabilir. Bu işlemler sırasında maddi kazanç elde edilirse geliri tamamen derneğe aittir. Ayrıca derneğin topluma tanıtım amacı ile basın yayın kuruluşları aracı ile ilan ve duyurularda bulunarak ilgi alanın devamlı toplumun gündeminde olmasını sağlar.

j.      Dernek, Eskişehir ve çerçevesinde zihinsel yetersiz kişilerle ilgili eğitim, sağlık ve bakım evi gibi kuruluşların faaliyetlerini katkıda bulunur, destek olur, aralarında koordinasyon ve iş birliği kurulması için çaba harcar. Bu kuruluşlardaki hizmetlerin daha üst düzeye – ihtiyaca uygun- ve çağdaş haline getirilmesine destek olmak için, bu kuruluşların dernek yönetim kurulu veya dernek yönetim kurulunun belirleyeceği kişiler tarafından usule uygun denetlenmesi için çaba harcar; Bu çabaların etkin ve doğru yönelenimi için gerekli izin ve sair işlemler için çaba harcar. Bu işlemlerin yasal yollarla kurumsallaştırılabilmesi ve böylece etkinliğinin arıtılabilmesi için çalışmalar yapar.

k.    Dernek tespit ettiği zihinsel yetersiz kişilere veya bakanlarına nakdi, ayni, para, giyecek, beslenme ve barınma yardımları yapabilir. Bu tür yardımlar için yasalara uygun kampanyalar açabilir.

l.      Amaçlarına yönelik hizmetler üretmek ve kurumlar kurabilmek için yurt içi ve yurt dışı ilgili destek kurumlarına (TUBİTAK, DÜNYA BANKASI, Avrupa Birliği vb.) projeler hazırlayabilir, sunabilir, projelerden elde ettiği imkânları bu projelerde kullanır.

m.  Dernek hizmetleri için gerek ve yeter sayıda personel istihdam edebilir. Dernek hizmetleri ve tüzükte belirlenen amaçlar dışında kullanılmayacak ve demirbaş kayıtına girecek araç, mekân ve malzeme alımı yapabilir.

n.    Derneğin siyaset ile ilgisi yoktur.

MADDE 5:Kuruluş:Derneği 2005 yılı Eylül ayında aşağıda adları belirtilen Türkiye Cumhuriyeti     vatandaşları kurmuşlardır:

NO

İSİM

MESLEK

ADRES

1

Muzaffer METİNTAŞ

Öğretim Üyesi

Ömerağa mahallesi 
Adsız sokak  No:11/3

2

Selma METİNTAŞ

Öğretim Üyesi

Ömerağa mahallesi 
Adsız sokak  No:11/3

3

Seher ERBÖCÜ

Eğitimci

Kırmızıtoprak mahallesi  Vişne sokak

Dalyan apt. 15/3

4

Güler ÇOLAK

Öğretim Üyesi

Ömerağa mahallesi 
Adsız sokak  No:11/1

5

Mustafa METİNTAŞ

Araştırma Görevlisi

Ömerağa mahallesi 
Adsız sokak  No:11/2

6

Güntülü AK

Öğretim Görevlisi

Yunus Emre Caddesi 
Onat apt. 34/7

7

Dudu  YALDIZKAYA

Sekreter

Kırmızıtoprak mahallesi DSİ sokak

Haser apt. 28/8

MADDE 6: Üyelik: Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asıl ve fahri üye olarak adlandırılır.

MADDE 7: Asil Üyelik Şartları: Derneğe üyelik dernekler yasasında belirtilen şartlara haiz olmayı gerektirir. Dernek üyeliğine, derneğe üye olacak kişinin üye olmak istediğini belirtir kişisel yazılı dilekçe ve en az 2 kurucu dernek üyesinin bu kişi hakkında dernek üyeliğinin faydalı olacağına dair tavsiye mektubu ile başvurabilir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra, başvuru dernek yönetim kurulunca 30 gün içinde görüşülüp karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenlerin derneği üyelik işlemleri, giriş ve yıllık üye aidatını ödemeleri ile tamamlanmış olur. Üyelik aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

MADDE 8: Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan ve yönetim kurulu teklifi, genel kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Fahri üye isterse aidat verebilir.

MADDE 9:Üyeliğin Sona Ermesi:Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

a.    Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile kayıttan silinir.

b.    Çıkarılma: Aşağıda belirtiler hususlar üyelikten çıkarılma nedenidir:

1)           İki yıl süre ile aidat ödememek (aidat ödememe nedeni ile üyeliği sona erenler, yeniden üye olmak için, ilk üyelik işleminde gerekli işleme tabidirler).

2)           Aşağıda yazılı nedenler:

–     Derneğin onur, haysiyeti veya çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

     Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek,

     Derneğin amaçları dışında hareketlerde bulunmak, derneği bölücü, yıkıcı işlemlere girişmek,

     5253 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.

Bu durumların tespit edilmesi halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulu kararıyla silinir.

MADDE 10:Üyelerin Hakları:Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkını sahiptir.

a.    Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

b.    Dernek üyeleri, derneği amaçlarında belirtilen hizmetlerde görev alırlarsa maddi veya manevi bir kazanç temin edemezler, talep edemezler. Ancak dernek tarafından kuruları ve gelir getiren kurumlarda, o kurumun maddi imkânları çerçevesinde kalmak üzere, profesyonel olarak görev alabilir.

c.    Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, oy hakları yoktur.

MADDE 11:  Derneğin organları:

a.    Genel kurul,

b.    Yönetim kurulu,

c.    Denetleme kurulu,

Yönetim kurulu yan kuruluşlar oluşturabilir (örneğin amaçlara yönelik çalışmalar yapacak “çalışma grupları” gibi). Ancak bu organlara yönetim kurulu ve genel kurul yetkileri verilmez.

MADDE 12: Genel Kurul:Dernek tüzüğüne göre katılma hakkı genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin toplanmasıyla,

a.    Üç senede bir Mart ayında,

b.    Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

MADDE 13: Çağrı Usulü:Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az15 gün önceden günü saati, yeri ve toplantı gündemi üyelere duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikici toplantının ne zaman yapılacağını belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.  Toplantı başka bir sebep ile geriye bırakılacak ise,bu durum geri bıraktırma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geçiki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkradaki usuller uygulanır. Genel kurul  toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14: Toplantı Yeri:Genel kurul toplantıları dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü bir yerde yapılır.

MADDE 15:Toplantı Yeter Sayısı: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplar. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu asil üye sayılarının iki mislinden az olamaz.

MADDE 16:Toplantının Yapılış Usulü:Toplantı, yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimleri karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum tutanakla belirlenir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzeler ve başkanla birlikte imzalar.

Genel kurul ile ilgili belgeler otuz gün içerisinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE 17: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

a.    Dernek organlarının seçilmesi,

b.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.    Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurullarının ibra edilmesi,

d.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e.    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f.     Derneğin fesh edilmesi,

g.    Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 18: Yönetim Kurulu: Derneğin yürütme organıdır. 5 asil, 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Çağrılma işleminde seçimdeki sıra dikkate alınır.

MADDE 19: Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Genel kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün yerine getirmek,

b.    Derneğin amaçları kısmında belirtilen faaliyetlerle ilgili kısa veya uzun süreli çalışma plan ve programları hazırlamak,

c.    Çalışma gruplarının çalışmaların düzenlemek ve bunları denetlemek, lüzum ve ihtiyaç karşısında gerekli yardımcı çalışma grup ve grupları kurmak,

d.    Derneğin tek çalışma alanı olan zihinsel yetersiz kişilere her türlü yardım ve imkânları araştırmak; derneğin imkânları el verdiği ölçüde yardımda bulunmak,

e.    Derneğe alınacak personel ve bunların maaşlarını tespit etmek, derneğin bütçesini tertip etmek,

f.     Derneğin mallarının korunmasını sağlamak,

g.    Dernek giderleri hakkında karar vermek,

h.    Gerekli görüldüğü hallerde diğer benzer amaçlı derneklerle, sivil veya resmi kurumlarla birlikte eğitim, gelişme ve bakım amaçlı işbirliği kurmak,

i.      Zihinsel yetersiz kişilere veya bu kişilerin bakım, eğitim-öğretim işlerini sağlayan sağlık kuruluşu, okul, kreş, yuva gibi kurumlara moral, eğitim ve dernek imkânları çerçevesinde teçhizat, malzeme, gerektiğinde nakdi para yardımı gibi işlemlerin düzenlenmesi, yönetimi ve uygulaması,

j.      Çevredeki zihinsel yetersiz kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin eğitim kurumlarından istifadesi için çalışmalar düzenlemek,

k.    Zihinsel yetersiz kişilerin sağlık, eğitim ve bakımları ile ilgili kurumlarda görevli öğretmen, eğitmen, sağlık personeli veya uygun gerekli görülen diğer görevlilerin yurt içi veya yurt dışı eğitimleri amacıyla, organizasyon ve/veya burs şeklinde para yardımı işlemlerinin yönetim ve yürütülmesini sağlayacak gerekli çalışma gruplarını oluşturur ve gerekli yönetmenlikleri düzenler. Bu çalışmalarda görev alacak çalışma grubu üyelerini ya dernek üyelerinden yada zihinsel yetersiz kişilerle ilgili işlerde görevli olanlardan seçer;gerekirse ücretli görevlendirme yapabilir,

l.      Zihinsel yetersiz kişilerle ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalara para yardımında bulunma için gerekli uygulamaları hazırlar, organize eder ve yürütür. Gerekirse bu işlemler içinde çalışma grupları kurabilir. Yönetim kurulu çalışma grubu üyelerini, ya dernek üyelerinden yada zihinsel yetersiz kişilerle ilgili işlerde görevli olanlardan seçer; gerekirse ücretli görevlendirme yapabilir,

m.  Eğitim kurumlarında eğitim almakta olan kişilerin istifadesi için servis aracı, yemek, temizlik, sağlık, giyim konularında organizasyonlar geliştirmek ve yürütmek. Yönetim kurulu bu işler için gerekli görürse yönetmenlikler hazırlayabilir. Bu işlerde görevli istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişinin seçimi ve statüsü yönetim kurulu kararları ile belirlenir. Bu kişiler ilgili kanunlar ve hazırlanan yönetmenlikler çerçevesinde çalıştırılabilir,

n.    Zihinsel yetersiz kişiler için kreş, bakımevi, okul ve benzeri eğitim kurumlarını, kanunlar çerçevesinde açarak işletilmesini sağlar. Bu gibi kurumların açılması ve faaliyetleri için yönetim kurulu kanunlar çerçevesinde yönetmenlikler hazırlar. Açılan kurumun idaresi gelir-giderleri ile işletmesini sağlayacak olan bu yönetmenlikleri, yönetim kurulu hazırladıktan sonra genel kurula sunar,

o.    Gerek toplum gerekse de zihinsel yetersiz kişilerle ilgili kişiler için eğitim-tartışma amaçlı toplantı, toplantı, panel, kurs gibi etkinlikler düzenleyecek çalışma grupları kurar. Bu gruplarda ücretli görevlendirme yapabilir,

p.    Dernek amaçları ile ilgili bülten, dergi, kitap ve broşür yayınlayarak basın ve yayın kuruluşları ile işbirliği halinde toplum için aydınlatıcı, eğitici programlar ve derneğin toplum gündeminde kalmasını sağlayacak haber/eğlence programları oluşturur. Bu gruplarda ücretli görevlendirme yapabilir. Ayrıca, derneğin topluma tanıtımı amacıyla basın yayın kuruluşları aracılığıyla sürekli ilan ve duyurularda bulunarak ilgi alanın devamlı toplum gündeminde olmasını sağlar. Bu işlemler içinde ücretli görevlendirme veya harcamalarda bulunabilir,

q.    Zihinsel yetersiz kişilerle eğitim, sağlık ve bakım evi gibi kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunmak, aralarında koordinasyonları ve işbirliği kurulması için çaba harcamak için çalışma grupları kurar. Bu kuruluşlardaki hizmetlerin daha üst düzeye-ihtiyaca uygun-ve çağdaş hale getirilmesine destek olmak için, bu kuruluşların dernek yönetim kurulu veya dernek yönetim kurulunun belirleyeceği kişiler tarafından usulüne uygun denetlenmesi için çaba harcar, bu çabaların etkin ve doğru yönelenimi için gerekli izin ve sair işlemler için çaba harcar. Bu işlemlerin yasal yollarla kurumlaştırabilmesi ve böylece etkinliğinin arttırılabilmesi için çalışmalar yapar,

r.     Dernek hizmetleri için gerek ve yeter sayıda personel istihdam edebilir. Dernek hizmetleri ve tüzükte belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve demirbaş kayıtına girecek araç, mekân ve malzeme alımı konusunda karar verir,

s.    Derneğin amaçları dışında faaliyetlere yönlenmesini, yönlendirilmesini önler,

t.     Amaç kısmında belirtilen diğer çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli düzenlemelerde bulunur.

MADDE 20:Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:

Başkan: Derneği yurt içinde yasal gerekleri yerine getirmesi şartıyla yurt dışında temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygular. Yönetim kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

Başkan yardımcısı: Başkan bulunmadığı veya başkanın lüzum gördüğü durumlarda başkanın görevlerini yerine getirir.

Sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim kurulu gündemleri hazırlar;gerekli defter ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.

Sayman – Muhasip: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

MADDE 21:Yönetim kurulu gerek gördüğü taktirde, uygun bir ücret ve sosyal güvence ile yeterli sayıda personel görevlendirebilir.

MADDE 22: Denetim Kurulunun Görevleri: Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,altı ay’ı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE23:Derneğin Gelir Kaynakları:

a.    Üye aidatı,

b.    Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, kampanya, eğlence, temsil, konser, spor, yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c.    Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.

d.    Bağışlar ve yardımlar.

e.    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

f.     Derneğin açtığı kurumlardan elde ettiği gelirler.

g.    Derneğe hibe edilen yerlerden veya işletmelerden elde edilen gelirler.

MADDE 24: Tutulacak Defterler:

1.     Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

2.    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3.    Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyada saklanır.

4.    Gelir Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5.    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6.    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları, alındı belgelerini aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki: 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde, bağışta bulunan kişinin veya kurumun açık kimliği ve imzası bulunur. Belgenin saklama süresi,tüzel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri dernekler yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile matbaaya bastırılır.Alındı belgesinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi: 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimlikleri imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden dernekler yönetmeliği EK-19’a göre yetki belgesi dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenir, birer suretleri dernekler birimine verilir. Gelir tahsil edecek kişiler ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

Beyanname Verilmesi: 

Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin dernek beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde dernek başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar Tapuya Tescilinden itibaren (30) gün içerisinde Taşınmaz Mal Bildirim Formu doldurulmak suretiyle Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: 

Dernek tarafından Yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce dernekler Yönetmeliğinin EK:4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (2) nüsha doldurularak Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim Formuna Yurtdışından Yardım alınması hususunda Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol sözleşmesi ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin, dekont,ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 25:Üye Aidatları: Üyelerin ödeyeceği giriş aidatı (5) YTL., yıllık aidatları (2) YTL olup, sonraki yıllardaki aidatlar genel kurul toplantısında tespit edilir, yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.

MADDE 26: Derneğin İç Denetim Şekilleri: Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 27Tüzüğün Ne Şekilde  Değiştirileceği: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün oyudur.

MADDE 28:Derneğin feshi:

a.    Genel kurul kararı ile fesh edilmesi: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesh kararı verebilmek için tüzüğe göre genel kurulun katılma hakkına sahip üyelerden en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak üzere Madde 3’e göre çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararları hazır bulunan üyelerin 2/3’ ü alırlar. Genel Kurul Kararı ile Fesih kararı verildiğinde derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Tasfiye Kurulu Derneğin para,mal ve haklarını tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla yetkilidir. Tasfiye kurulu Derneğin hesaplarını inceler, derneğe ait defterler,belgeler,alındı belgeleri,tapu ve banka kayıtlarının tespiti yapılarak bir tutanağa bağlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgeleri saklama süresi (5) yıldır.

b.    Her ne surette olursa olsun derneğin fesh edilmesi halinde menkul ve gayrimenkul mal varlığı benzer amaçlı bir kuruluşa devir edilir.

MADDE 29:Borçlanma Şekilleri:Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medine Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olun Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler Hakkındaki Hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU;

Başkan                                 Muzaffer METİNTAŞ

Başkan Yardımcısı            Güntülü AK

Sekreter                               Seher ERBÖCÜ

Sayman-Muhasip              Dudu YALDIZKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi      Güler ÇOLAK

SOMET

ZİHİNSEL GELİŞİM  DERNEĞİ

TEŞKİLAT ŞEMASI

alt

                    Prof.Dr. Muzaffer Metintaş

                   SOMET Zihinsel Gelişim            

                   Derneği Başkanı